Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2008

 

>> Quyết định Công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng số 505/ĐT ngày 26/5/2008

>> Quyết định Công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng số 349/ĐT ngày 24/4/2008

      > Quyết định Điều chỉnh kết quả xếp hạng tốt nghiệp cho sinh viên

>> Quyết định Công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng số 185/ĐT ngày 09/3/2008

     > Quyết định Hủy kết quả xét tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng cho sinh viên

>> Quyết định Công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng số 103/ĐT ngày 22/01/2008

 

 

Trả lời