Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng tại Trường

Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-ĐHGTVT ngày 03/7/2017 của Hiệu trưởng Trường

Xem chi tiết quy định tại đây.

——————————

Trả lời