Năm 2021

1. Báo cáo số 171/BC-ĐHGTVT ngày 31/3/2021 tổng hợp năm học 2020-2021, xem chi tiết tại đây

2. Báo cáo số 222/BC-ĐHGTVT ngày 12/04/2021 kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, xem chi tiết tại đây.

3. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2021 số 05/BC-ĐHGTVT ngày 05/01/2022, xem chi tiết tại đây

Trả lời