Báo cáo đào tạo

Năm 2022

1. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022 số 03/BC-ĐHGTVT ngày 06/01/2023, xem chi tiết tại...

Năm 2021

1. Báo cáo số 171/BC-ĐHGTVT ngày 31/3/2021 tổng hợp năm học 2020-2021, xem chi tiết...

Năm 2020

1. Báo cáo số 94/BC-ĐHGTVT ngày 19/02/2021 về kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển...

Năm 2019

  1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 và xác định...

Năm 2018

  1. Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018, xem báo cáo 278/BC-ĐHGTVT ngày...

Năm 2017

  1. Thực hiện tuyển sinh năm 2017, dự kiến chỉ tiêu năm 2018, xem...

Năm 2016

  1. Quy mô đào tạo từ năm 2014 đến năm 2018, xem tại đây....