Năm 2018

 

1. Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018, xem báo cáo 278/BC-ĐHGTVT ngày 08/3/2019

 

2. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2018, xem báo cáo 256/BC-ĐHGTVT ngày 24/4/2018

 

3. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018, xem báo cáo 279/BC-ĐHGTVT ngày 15/3/2018

 

4. Quy mô đào tạo từ năm 2014 đến năm 2018 xem tại đây.

 

5. Thống kê giao chỉ tiêu từ năm 2014 đến năm 2018, xem tại đây.

_____

Trả lời