Năm 2020

1. Báo cáo số 94/BC-ĐHGTVT ngày 19/02/2021 về kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, xem chi tiết tại đây./

2. Báo cáo số 1042/BC-ĐHGTVT ngày 17/11/2020 về thực hiện công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, xem tại đây.

3. Báo cáo số 425/BC-ĐHGTVT ngày 04/5/2020 kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, xem chi tiết tại đây.

_____

Trả lời