Năm 2017

 

1. Thực hiện tuyển sinh năm 2017, dự kiến chỉ tiêu năm 2018, xem chi tiết tại đây.

 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, xem chi tiết tại đây.

 

3. Quy mô đào tạo từ năm 2014 đến năm 2018 xem tại đây.

 

4. Thống kê giao chỉ tiêu từ năm 2014 đến năm 2018, xem tại đây.

_____

Trả lời