Cho em hỏi số tín chỉ giới hạn được đăng ký của mỗi sinh viên trên 1 học kỳ là bao nhiêu?

Trả lời:

Xét đến thời điểm đăng ký học phần:

1/ Sinh viên xếp hạng học lực bình thường: 

  – Học kỳ chính: tối thiểu 14 tín chỉ, tối đa 24 tín chỉ (không tính học phần GDTC, GDQP-AN), trừ học kỳ cuối

  – Học kỳ hè: tối đa 12 tín chỉ, không quy định tối thiểu 

2/ Sinh viên xếp hạng học lực yếu: 

  – Học kỳ chính: tối thiểu 10 tín chỉ, tối đa 14 tín chỉ, trừ học kỳ cuối

  – Học kỳ hè: tối đa 8 tín chỉ, không quy định tối thiểu 

3/ Trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng.

 

PĐT

Trả lời