Thông báo V/v hoàn tất đóng học phí học kỳ I năm học 2011-2012


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v hoàn tất đóng học phí học kỳ I năm học 2011-2012

Nhà trường thông báo cho tất cả những sinh viên chưa hoàn tất việc đóng học phí học kỳ I năm học 2011-2012 như sau:

1/ Những sinh viên chưa đóng học phí theo thông báo 407/ĐT (ra ngày 25/8/2011) cần gấp rút đóng học phí cho các học phần tín chỉ đã đăng ký thành công trong học kỳ I. Hạn cuối là ngày 25/12/2011. Quá thời hạn trên, nhà trường sẽ hủy toàn bộ kết quả đăng ký học phần học kỳ này của sinh viên.

2/ Những sinh viên đóng học phí trễ theo thời hạn của thông báo 407/ĐT không được đăng ký các học phần tín chỉ trong học kỳ II năm học 2011-2012.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời