Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được cấp theo Quyết định số 11/QĐ-TTKĐ ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục số hiệu 09/CEAHCM-TR

Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD ngày 27/3/2017 về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

——————————

 

Trả lời