Số tín chỉ em đăng ký ở mỗi học kỳ dưới số tín chỉ quy định thì có ảnh hưởng gì không?

Trả lời:

Số tín chỉ SV đăng ký học ở mỗi học kỳ ít hơn tối thiểu quy định thì:

–  Không được xét học bỗng khuyến khích học tập

–  Hoàn thành chương trình học chậm.

Ngoài điều đó SV vẫn được học bình thường.

Trả lời