Cho em hỏi, em muốn nghỉ học thì phải làm sao?

Trả lời

Có 2 trường hợp xem xét:

– Nghỉ học có thời hạn (tạm thời), sinh viên xem tại đây.

– Thôi học (nghỉ học hẳn), sinh viên xem tại đây.

Trong các tình huống sinh viên cần phải làm đơn theo quy định, không được tự ý bỏ học.

PĐT

Trả lời