Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường (cập nhật năm 2022)

Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo tại Trường – cập nhật năm 2022 

(Thông báo số 193/TB-ĐHGTVT ngày 25/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT Tp. Hồ Chí Minh)

Xem tại đây

 

Trả lời