Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 1(2023-2024) hệ chuẩn

1. Thông báo số 387/TB-ĐHGTVT ngày 09/8/2023 chi tiết xem tại đây,

2. Lưu ý [Quan trọng]

 – Sinh viên các chuyên ngành đi biển (Điều khiển và quản lý tàu biển; Khai thác máy tàu thủy và Quản lý kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) – ngành Khoa học hàng hải kể từ khóa 2021:

  • Học theo bố trí của Phòng Đào tạo với các học phần cần phải tích lũy.
  • Chủ động đăng ký học với các học phần điều kiện.

– Sinh viên còn nợ học phí sẽ bị xử lý tạm ngừng đăng ký học phần theo quy định.

– Các học phần ĐAMH/TKMH  sẽ được mở sau khoảng 03 tuần kể từ khi bắt đầu học kỳ;

– Với các học phần Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp/học thay thế khóa luận tốt nghiệp: sinh viên đủ điều kiện học theo quy định đăng ký tại các Khoa/Viện.

– Mở các nhóm lớp học lại để trả nợ điều kiện học khóa luận tốt nghiệp/thay thế khóa luận tốt nghiệp hoặc xét công nhận tốt nghiệp theo đề nghị của nhóm sinh viên:

  • Sinh viên gửi đơn (theo mẫu) ghi rõ: tên học phần, mã học phần, lịch học, địa điểm học … và có ý kiến xác nhận của Bộ môn quản lý học phần về Phòng Đào tạo trước ngày 05/09/2023;
  • Mẫu đơn xin mở lớp xem tại đây;

​4. Địa điểm học từng Khoa/Viện

Cơ sở 2 ( Tp. Thủ Đức) – Mã Phòng Q, P, N

– Viện Ngôn ngữ gồm các mã lớp: ES

– Viện Hàng Hải gồm các mã lớp: HH, QH, CM, DT, LC, ME, NA, ND, NK, VT

– Khoa Kinh tế vận tải  gồm các mã lớp: KT, KX, QC, QK, QL, QX, KH, KB

Cơ sở 3 (Quận 12) – Mã Phòng H, I, K

– Khoa Công nghệ thông gồm các mã lớp: CN, KM, DL, HT

– Khoa Điện – ĐTVT gồm các mã lớp: DC, DG, DV, TD, KD, NT

– Viện Cơ khí gồm các mã lớp: AM, CK, CO, DO, MD, 

 Viện Xây dựng gồm các mã lớp: CD, CG, CT, CD, KC, MG, NM, QG,XC, XM

Trả lời