Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần còn nợ


TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại các học phần còn nợ

Phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên các lớp thuộc hệ niên chế, hệ liên thông, hệ đại học văn bằng 2 đăng ký học lại những học phần còn nợ trong học kỳ I, năm học 2011 – 2012 như sau:

1.  Lịch đăng ký

  Từ ngày 02/8/2011 đến ngày 16/8/2011, sinh viên đăng ký học lại tại phòng Đào tạo.

  Từ ngày 25/8/2011 đến ngày 01/9/2011 sinh viên nhận phiếu xếp lớp.

2.  Hướng dẫn đăng ký

  Mẫu đăng ký học lại sinh viên download từ website của Trường.

  Sinh viên có thể lập danh sách đăng ký chung theo nhóm với từng môn học (danh sách phải có đầy đủ thông tin như mẫu phiếu đăng ký học).

3.  Lưu ý

– Sinh viên phải đăng ký học lại theo đúng lịch của Trường, quá thời hạn nêu trên sẽ không được giải quyết.

– Trường hợp sinh viên được xếp vào các lớp hệ tín chỉ sẽ thực hiện quy trình học, kiểm tra và thi theo quy chế đào tạo tín chỉ.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời