Thông báo V/v Tổ chức “Tuần sinh hoạt cuối khóa” năm học 2013-2014

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 142/TB-ĐHGTVT

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt cuối khóa” năm học 2013-2014

_________

Căn cứ kế hoạch số 567/KH-ĐHGTVT của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/8/2013 về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2013-2014, để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện và bổ trợ kiến thức cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức đợt “Tuần sinh hoạt cuối khóa” năm học 2013-2014 như sau:

1. Đối tượng tham gia học: sinh viên hệ chính quy (đại học khóa 2010, liên thông đại học khóa 2012 và cao đẳng khóa 2011)

2. Hình thức: bắt buộc.

3. Nội dung học:

TT

Nội dung

học phần

Thời lượng

1

Thông tin dự báo về thị trường lao động, việc làm hiện nay; giáo dục đạo đức nghề nghiệp.

008003

05 tiết

2

Kỹ năng lập hồ sơ xin việc; kỹ năng xử lý và trả lời phỏng vấn với nhà tuyển dụng

008004

05 tiết

3. Thời gian học: Học kỳ 2, năm học 2013-2014.

4. Phí sinh hoạt cuối khóa: 50.000 đồng/sinh viên/học phần.

5. Đăng ký: Sinh viên thực hiện đăng ký online từ 18g00 ngày 28/02/2014 đến 22g00 ngày 02/03/2014.

6. Giấy chứng nhận: Nhà trường sẽ cấp Giấy chứng nhận cho sinh viên khi sinh viên hoàn thành đợt sinh hoạt cuối khóa và đạt yêu cầu. Giấy chứng nhận là cơ sở để sinh viên được xác nhận hoàn thành chương trình sinh hoạt cuối khóa (nộp cùng với thủ tục để được công nhận tốt nghiệp theo quy định).

7. Biện pháp xử lý: sinh viên không tham gia “Tuần sinh hoạt cuối khóa” xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện của khóa học.  

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Phòng: Đào tạo, KH-TV;

– Các khoa QLSV;

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV

(đã ký) 

 

Phạm Quang Dũng

Trả lời