Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2016-2017 (cập nhật)

 

Bấm vào đây để xem chi tiết.

 

Lưu ý:

Sinh viên đã đăng ký thành công vào các nhóm lớp được mở chính thức cần xem thời khoá biểu để theo học; dữ liệu đã được cập nhật vào trang cá nhân của sinh viên.

Trả lời