Thông báo V/v Tổ chức “Tuần sinh hoạt cuối khóa” năm học 2012-2013

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HỒ CHÍ MINH

——————————-  

Số: 705/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt cuối khóa” năm học 2012-2013

———————–

Căn cứ công văn số 4540/BGDĐT-CTHSSV ngày 16/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012-2013; thực hiện Kế hoạch số 384/KH-ĐHGTVT ngày 03/8/2012 của Nhà trường về việc tổ chức Đợt “Sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2012-2013, để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện và bổ trợ kiến thức cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, Nhà trường thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt cuối khóa” năm học 2012-2013 như sau:

1. Đối tượng tham gia học: sinh viên hệ chính quy (đại học khóa 2009, liên thông đại học khóa 2011, cao đẳng khóa 2010).

2. Hình thức: bắt buộc.

3. Nội dung học:

TT

Nội dung

học phần

Thời lượng

1.

Thông tin dự báo về thị trường lao động, việc làm hin nay; giáo dục đạo đức nghề nghiệp.

008003

05 tiết

2.

Kỹ năng lập hồ sơ xin việc; kỹ năng xử lý và trả lời phỏng vấn với nhà tuyển dụng

008004

05 tiết

 

 

TỔNG

10 tiết

4. Thời gian học: Học kỳ 2, năm học 2012-2013.

5. Phí sinh hoạt cuối khóa: 95.000 đồng/sinh viên (tương đương 2/3 tín chỉ của năm học 2012-2013) và được thu cùng với học phí Học kỳ 2.

6. Đăng ký: sinh viên thực hiện đăng ký trong đợt đăng ký học phần cho học kỳ 2, năm học 2012-2013.

7. Giấy chứng nhận: Nhà trường sẽ cấp Giấy chứng nhận cho sinh viên khi sinh viên hoàn thành đợt sinh hoạt cuối khóa và đạt yêu cầu. Giấy chứng nhận là cơ sở để sinh viên được xác nhận hoàn thành chương trình sinh hoạt cuối khóa (nộp cùng với thủ tục để được công nhận tốt nghiệp theo quy định).

8. Biện pháp xử lý: sinh viên không tham gia “Tuần sinh hoạt cuối khóa” xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện của khóa học.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Phòng: ĐT, KH-TV, TC-HC;

– Các khoa QLSV;

– Lưu: CT-SV, VT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CT-SV

(đã ký)

Phạm Quang Dũng

Trả lời