Thông báo /v Tổ chức ôn và thi tốt nghiệp môn chính trị

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

Tp. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức ôn và thi tốt nghiệp môn chính trị

Nhà Trường thông báo lịch ôn và thi Tốt nghiệp môn chính trị đợt 2 năm học 2009 – 2010 như sau :

1. Các lớp dự thi:

– MT06 (a,b), DT06, KT06 (a,b), VT06 (a,b), XD06, MX06, CO06,

 CT06, BA06, CD06(a,b,c).

2. Thời gian và địa điểm thi:

– Thời gian ôn thi :     Từ ngày 26 – 07 –  2010.

– Thời gian thi      :     Ngày 07 – 08 – 2010, từ 7 h 30.

– Địa điểm thi       :     Tại khu 1 (Cơ sở chính của trường).

3. Những sinh viên khóa trước còn nợ môn trên, đủ điều kiện dự thi và có nguyện vọng, cần đăng kí tại Phòng Đào tạo trước ngày 31-07-2010.

4. Bộ môn Mác-Lê nin tổ chức ôn tập cho các lớp trên theo thời gian như đã thông báo.

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

 

Trả lời