Thông báo V/v đăng ký học lại cho sinh viên hệ niên chế, liên thông, văn bằng 2 học kỳ hè (2011-2012)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học lại cho sinh viên hệ niên chế, liên thông, văn bằng 2

học kỳ hè (2011-2012)

Phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên các lớp thuộc hệ niên chế, liên thông, văn bằng 2 đăng ký học trả nợ, cải thiện trong học kỳ hè, năm học 2011 – 2012 như sau:

1. Thời gian đăng ký

– Sinh viên đăng ký học phần từ ngày 22/5/2012 đến hết ngày 13/6/2012.

– Từ ngày 11/6/2012 đến ngày 20/6/2012, sinh viên đã đăng ký nhận phiếu xếp lớp.

2. Hướng dẫn đăng ký

– Sinh viên tham khảo các thời khóa biểu (TKB) đã được công bố trên website trường để đăng ký (TKB dự kiến học kỳ hè năm học 2011-2012, TKB các lớp hệ liên thông, bằng 2 học kỳ 2_khóa 2011, học kỳ 4_khóa 2010).

– Sinh viên đăng ký học phần bằng phiếu (theo mẫu) và nộp tại phòng Đào tạo.

– Ngoài các học phần dự kiến mở như đã thông báo, lớp hoặc nhóm sinh viên có nguyện vọng mở học phần khác thì nộp đơn về phòng Đào tạo trước ngày 30/5/2012. Để đảm bảo điều kiện mở lớp, trong đơn đề nghị phải: ghi rõ thời gian ngày học cụ thể trong tuần, có ý kiến đồng ý của bộ môn, khoa quản lý học phần.

– Với các học phần thuộc hệ niên chế nay không còn mở, sinh viên có nguyện vọng học cần phải viết đơn gửi về cho khoa quản lý học phần hoặc khoa chuyên môn xem xét giải quyết học phần học thay thế. Sau đó sinh viên mới đăng ký học tại phòng Đào tạo.

3. Lưu ý

– Sinh viên phải theo dõi các thông báo liên quan đến đăng ký học phần (kết quả mở học phần chính thức, học phần bị xóa, học phần mở bổ sung,… ) trên website trường để kịp thời đăng ký bổ sung, điều chỉnh nếu cần.

– Trường hợp sinh viên được xếp vào các lớp hệ tín chỉ sẽ thực hiện quy trình học, kiểm tra và thi theo quy chế đào tạo tín chỉ.

– Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện việc đăng ký học phần theo quy định. Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nếu không tuân thủ đúng quy trình đăng ký như đã thông báo.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời