Thông báo V/v Hủy học phần do không đủ số lượng sinh viên đăng ký và cho đăng ký vét

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 01/ĐT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v Hủy học phần do không đủ số lượng sinh viên đăng ký và cho đăng ký vét

(Thông báo số 5)

Thừa lệnh Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo thông báo những học phần bị hủydanh sách sinh viên bị hủy học phần do không đủ số lượng sinh viên đăng ký trong học kỳ 2 năm học 2009 – 2010 (xem danh sách kèm theo thông báo này).

Qua 2 đợt đăng ký học phần (đợt chính và đợt bổ sung) Nhà trường nhận thấy còn 232 sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ đăng ký học phần, 29 sinh viên có đăng ký nhưng chưa đủ số tín chỉ tối thiểu. Do vậy, Nhà trường tiếp tục mở đợt đăng ký vét từ 06g00 ngày 06/01/2010 đến 06g00 ngày 09/01/2010: Bắt buộc những sinh viên chưa đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng chưa đủ số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký bổ sung để đạt được số tín chỉ theo quy định. Những sinh viên bị hủy học phần do không đủ số lượng sinh viên đăng ký và những sinh viên khác có nhu cầu đăng ký học phần có thể tiếp tục đăng ký thêm những học phần còn chỗ trống (xem các file đính kèm).

Qua thống kê đăng ký học phần cho thấy có nhiều sinh viên đăng ký trùng thời khóa biểu, đăng ký học phần ở các cơ sở khác nhau trong những tiết liền kề dẫn đến tình trạng không kịp thời gian di chuyển, Nhà trường xét thấy đã làm rất nhiều việc cần thiết, đã đưa ra nhiều cảnh báo nhưng sinh viên vẫn cứ đăng ký thì Nhà trường sẽ không giải quyết cho xóa học phần (không tính học phí) mà sẽ giải quyết cho sinh viên rút học phần theo đúng quy chế.    

Nhận được thông báo này đề nghị các khoa phổ biến cho các cố vấn học tập và sinh viên được biết. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

>> Danh sách sinh viên – Môn học bị hủy do không đủ số lượng sinh viên đăng ký học kỳ 2 năm học 2009-2010

>> Danh sách môn học bị hủy thời khóa biểu dự kiến do số lượng sinh viên đăng ký quá ít học kỳ 2 năm học 2009-2010

>> Số chỗ còn trống cho sinh viên đăng ký học phần tín chỉ đợt vét học kỳ 2 năm học 2009-2010

>> Danh sách sinh viên đăng ký số tín chỉ quá ít

>> Danh sách sinh viên không đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2009-2010

Trả lời