Kết quả thi tốt nghiệp cuối khóa các môn Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (ngày thi 23/12/2012)

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời