Điều chỉnh, bổ sung, thay thế học phần thuộc Khoa Cơ bản, Công nghệ thông tin, Bộ môn Ngoại ngữ

Xem chi tiết tại đây.

Trả lời