Thông báo V/v học và thay đổi học các học phần Lý luận chính trị

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

pHÒNG ĐÀO TẠO

———————

Số: 27/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

Tp. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v học và thay đổi học các học phần Lý luận chính trị)

Theo chương trình học mới đối với các học phần lý luận chính trị, thứ tự học hợp lý của các học phần này như sau:

Theo hệ niên chế (các khoá 2007 trở về trước)

1) Triết học                                                        (6 đvht)

2) Kinh tế chính trị                                              (5 đvht)

3) Chủ nghĩa xã hội khoa học                              (4 đvht)

4) Lịch sử Đảng                                                 (4 đvht)

5) Tư tưởng Hồ Chí Minh                                    (3 đvht)

Theo hệ tín chỉ (khoá 2008, 2009 trở đi)

1) Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin            (005001) (5 tín chỉ)

2) Tư tưởng Hồ Chí Minh                                    (005002) (2 tín chỉ)

3) Đường lối Cách mạng VN                               (005003) (3 tín chỉ)

Với các lớp khoá 2007, trước đây đã học các học phần: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, thì học kỳ này sẽ phải đăng ký học Lịch sử Đảng (4 đvht). Do vậy trong đợt đăng ký học phần vừa rồi, những SV khoá 2007 đăng ký Đường lối CM VN sẽ được chuyển thành học Lịch sử Đảng. Phòng Đào tạo sẽ thực hiện việc chuyển này cho phù hợp.

Với các khoá 2008, 2009 thì học kỳ này chưa đủ điều kiện để học Đường lối Cách mạng VN, do vậy Phòng đào tạo sẽ xoá tên những SV thuộc 2 khoá 2008, 2009 đăng ký học phần này.

Trong học kỳ II, số lượng SV đăng ký học phần Đường lối cách mạng VN (005003) cụ thể như sau: nhóm 01: 160sv, nhóm 04: 142sv, nhóm 05: 142sv. Sau khi xoá những SV các khoá 2008, 2009 đăng ký HP này thì còn lại: nhóm 01: 160sv, nhóm 04: 59sv, nhóm 05: 30sv. Hai nhóm (01, 04) đủ điều kiện giữ lớp và chuyển thành học Lịch sử Đảng cho phù hợp. Nhóm 05 còn lại 30sv không đủ điều kiện giữ lớp nên huỷ. Những SV thuộc nhóm huỷ (05) nếu có nhu cầu đăng ký vào học nhóm 04 (lịch học: thứ 4, tiết 6-8, phòng B202, thời gian từ tuần 1 đến tuần 18) thì làm đơn gửi về phòng Đào tạo để được giải quyết đăng ký bổ sung (thời gian từ nay đến hết ngày 3/2/2010).

Các nhóm lớp Đường lối CMVN 005003 (01, 04) sẽ được chuyển thành 2 nhóm học phần Lịch sử Đảng 005008/01 và 005008/04.

Khóa 2008 hiện nay còn khá nhiều SV chỉ mới học Nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin 1 (3 tín chỉ) thì phải học bổ sung Nguyên lý CBCN Mác-Lênin 2 (2tc) để đủ 5 tín chỉ học phần này. Trường hợp SV chưa học Nguyên lý CBCN Mác-Lênin 2 mà ở HK II đã đăng ký những học phần lý luận chính trị khác thì phải làm đơn xin xoá học phần đó (thời gian từ nay đến hết ngày 1/3/2010).

Trong học kỳ II, Phòng đào tạo sẽ có kế hoạch mở tiếp các lớp học phần lý luận chính trị. Đề nghị Cố vấn học tập và SV thường xuyên theo dõi thông báo của Phòng đào tạo để thực hiện tốt.

Trân trọng! 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

>> Danh sách sinh viên huỷ học phần Đường lối cách mạng VN (005003)                               

>> Danh sách sinh viên được chuyển từ học phần Đường lối cách mạng VN sang HP Lịch sử Đảng (005008) 

Trả lời