Thông báo V/v Cảnh cáo học vụ lần 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 133 /ĐT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2010

THÔNG BÁO CẢNH CÁO HỌC VỤ LẦN 1

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 04/05/2010;

Nay Ban Giám hiệu nhà trường quyết định cảnh cáo học vụ những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo (xem tại đây).

Những sinh viên có tên trong danh sách cảnh cáo học vụ trên phải:

1. Làm bản kiểm điểm, xây dựng kế hoạch học tập gửi về khoa QLSV thông qua CVHT trước ngày 20/05/2010

2. Thông báo cho gia đình về tình hình học tập.

3. Sinh viên phải đăng ký học lại để cải thiện điểm các học phần có điểm thấp trong học kỳ hè năm học 2009 – 2010 và học kỳ 1 năm học 2010-2011. Nếu sau 2 lần cảnh cáo mà điểm trung bình chung vẫn ở mức học lực yếu thì sẽ xét buộc thôi học theo quy chế. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỜNG

(đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN THƯ

Trả lời