Thông báo V/v Đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2013-2014

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

số: 529 /ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v Đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2013-2014

____________

Thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1, năm học 2013 – 2014 như sau:

A. Sinh viên chính qui, hệ tín chỉ

1/ Thời gian đăng ký

–  Đợt 1 (đăng ký chính thức):

   +  Khoá 2009 trở về trước: từ 18g00 ngày 12/8/2013 đến 18g00 ngày 14/8/2013

   +  Khoá 2010: từ 18g00 ngày 13/8/2013 đến 18g00 ngày 15/8/2013

   +  Khoá 2011: từ 18g00 ngày 14/8/2013 đến 18g00 ngày 16/8/2013

   +  Khoá 2012: từ 18g00 ngày 15/8/2013 đến 08g00 ngày 17/8/2013

–  Đợt 2 (đăng ký bổ sung): từ 18g00 ngày 20/8/2013 đến 22g00 ngày 21/8/2013

–  Đợt 3 (đăng ký bổ sung): từ 18g00 ngày 20/9/2013 đến 22g00 ngày 22/9/2013

   (Đợt đăng ký bổ sung dành cho sinh viên tất cả các khoá có nguyện vọng đăng ký thêm)

2/ Hình thức đăng ký

–  Sinh viên đăng ký học phần tín chỉ qua mạng internet (online).

–  Để tránh tình trạng nghẽn mạng do quá tải, hệ thống chỉ cho phép trong mỗi đợt mỗi sinh viên được đăng ký học phần 01 lần, nếu đã thành công không được đăng ký lại.

–  Phòng máy tính tại Thư viện trường, khoa Công nghệ thông tin (phòng C104) có mở cửa trong giờ hành chính phục vụ sinh viên đăng ký tín chỉ online.

–  Nếu có sự cố kỹ thuật trong quá trình đăng ký, sinh viên cần thông báo ngay về địa chỉ email: tinchi@hcmutrans.edu.vn để bộ phận quản trị hệ thống kịp thời khắc phục.

3/ Lưu ý

–  Những học phần dự kiến trong thời khóa biểu được gắn tên lớp chỉ nhằm mục đích giúp sinh viên tìm kiếm học phần nhanh chóng; không bắt buộc sinh viên lớp đó phải đăng ký. 

–  Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website trường để kịp thời nộp đơn liên quan đến điều chỉnh, hủy học phần trong thời hạn từ ngày 14/8/2013 đến 19/8/2013.

–  Sau khi công bố thời khóa biểu học kỳ I năm học 2013-2014, phòng Đào tạo tiếp tục nhận đơn thư đề nghị mở thêm các lớp học phần khác, thời hạn đến hết ngày 17/9/2013. Đơn thư cần ghi rõ: mã học phần, lịch học, cơ sở học,… và phải có ý kiến xác nhận của bộ môn hoặc khoa quản lý học phần. Việc đăng ký những học phần mở thêm này cũng bằng hình thức online theo các đợt đăng ký bổ sung sau đó.

–  Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện việc đăng ký học phần tín chỉ theo quy định. Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào không tuân thủ đúng quy trình đăng ký như đã thông báo.

B. Sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2, niên chế

       Sinh viên các hệ đào tạo này nếu có nguyện vọng cải thiện điểm hay trả nợ thì đăng ký học phần bằng phiếu từ ngày 15/8/2013 đến hết ngày 27/8/2013.

Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu (để b/c);
– Các khoa/bộ môn;
– BQL website;
– Lưu: PĐT, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời