Thông báo Kết quả giải quyết đăng ký học phần tín chỉ học kỳ hè năm học 2011-2012


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:280/ĐT 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Kết quả giải quyết đăng ký học phần tín chỉ học kỳ hè năm học 2011-2012

Thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo kết quả giải quyết đăng ký học phần tín chỉ học kỳ hè năm học 2011-2012 và kế hoạch đăng ký học phần bổ sung (lần 1) như sau:

1. Kết quả đăng ký:

– Danh sách nhóm lớp học phần được mở chính thức (xem tại đây)

– Danh sách nhóm lớp học phần bị hủy (xem tại đây)

– Kết quả đăng ký học phần của sinh viên (xem tại đây)

2. Đăng ký bổ sung (lần 1):

– Các nhóm lớp học phần Nguyên lý CBCN Mác-Lênin (005001) trong dự kiến đăng ký đã bị hủy, lý do thời khóa biểu các nhóm lớp này có sự thay đổi. Những sinh viên đã đăng ký học phần này, nay có nguyện vọng học thì phải đăng ký lại.

– Các học phần mở bổ sung: Nguyên lý CBCN Mác-Lênin (005001) mở lại 4 nhóm 50, 51, 52, 53; Đường lối CM của đảng CSVN (005003) mở thêm 2 nhóm 53, 54; Pháp luật đại cương (005004) mở thêm 1 nhóm 54 (thời khóa biểu kèm theo, xem tại đây).

– Hình thức đăng ký bổ sung : online

– Thời gian đăng ký: từ 08 giờ ngày 08/6/2012 đến 22 giờ ngày 10/6/2012

3. Lưu ý

– Sinh viên phải theo dõi kết quả đăng ký thành công của mình trong trang cá nhân hoặc Kết quả đăng ký học phần của sinh viên nêu trên, để đăng ký bổ sung chính xác.

– Những sinh viên đã đăng ký bằng phiếu (offline) không thành công các học phần nêu trên, trong đợt này có thể đăng ký lại (online).

– Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện việc đăng ký học phần bổ sung theo quy định. Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nếu không tuân thủ đúng quy trình đăng ký như đã thông báo.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời