Thông báo V/v Đăng ký học phần bổ sung học kỳ I năm học 2012-2013

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần bổ sung học kỳ I năm học 2012-2013

Căn cứ kế hoạch tổ chức đợt “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2012-2013 (số 384/KH-CTSV, ngày 03/8/2012);

Căn cứ kết quả và nhu cầu đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013;

Phòng Đào tạo ra thông báo hướng dẫn đăng ký các lớp sinh hoạt công dân – sinh viên và học phần tín chỉ bổ sung học kỳ I năm học 2012-2013 như sau:

1/ Đăng ký học phần bổ sung

a/ Lớp sinh hoạt công dân – sinh viên

– Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy hệ Đại học – khóa 2010, 2011 hệ Cao đẳng – khóa 2011

– Nội dung đăng ký: 02 buổi sinh hoạt công dân – sinh viên, tương ứng 2 học phần:

Sinh hoạt công dân – SV_phần 1 (mã học phần 008001)

Sinh hoạt công dân – SV_phần 2 (mã học phần 008002)

(Thời khóa biểu các nhóm lớp sinh hoạt kèm theo thông báo này)

– Yêu cầu bắt buộc: sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên phải lựa chọn, đăng ký và tham gia học đầy đủ 02 học phần 008001, 008002 trong học kỳ I năm học 2012-2013. Sinh viên đăng ký và học lớp sinh hoạt đợt đầu không phải đóng học phí.

Trường hợp sinh viên không đăng ký hoặc không học trong đợt thông báo này, Nhà trường sẽ tiến hành xử lý kỷ luật, đồng thời sinh viên phải đăng ký lại 2 lớp sinh hoạt này (cũng trong năm học 2012-2013) và phải đóng học phí theo quy định.

b/ Đăng ký học phần tín chỉ bổ sung khác

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu học phần mở bổ sung cũng như thời khóa biểu dự kiến phục vụ đăng ký tín chỉ đợt 2 để lựa chọn học phần và đăng ký theo quy định.

2/ Hình thức đăng ký

Đăng ký online (đợt 2 từ 18h00 ngày 17/8/2012 đến 22h00 ngày 18/8/2012, đợt 3 từ 18h00 ngày 21/9/2012 đến 22h00 ngày 23/9/2012).

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời