Thông báo V/v Bổ sung, điều chỉnh một số nhóm học phần – học kỳ I năm học 2011-2012


TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, điều chỉnh một số nhóm học phần – học kỳ I năm học 2011-2012

Căn cứ kết quả các đợt đăng ký học phần tín chỉ – học kỳ I năm học 2011 – 2012;

Căn cứ đề nghị điều chỉnh học phần của các Khoa, bộ môn;

Phòng Đào tạo ra thông báo bổ sung, điều chỉnh một số nhóm lớp học phần như sau:

1/ Khoa Hàng hải

– Học phần Tự động điều khiển tàu thủy mã học phần cũ 011005 (3 tín chỉ) nay chuyển thành 011006 (2 tín chỉ).

– Học phần Điều động tàu mã học phần cũ 013001 (3 tín chỉ) nay chuyển thành 013006 (2 tín chỉ).

– Hủy học phần Nghiệp vụ vận chuyển hàng lỏng mã học phần 014007; trong học kỳ này đã có 2 nhóm (01, 02) đăng ký thành công sẽ được hủy.

– Gộp 2 học phần Thử sóng (013011) và Thực tập thủy thủ (013022) thành học phần Thử sóng + Thực tập thủy thủ (mã học phần mới là 013222).

Những sinh viên đã đăng ký cả 2 học phần 013011 và 013022 sẽ được chuyển thành học phần 013222. Những sinh chỉ đăng ký 1 trong 2 học phần 013011, 013022 thì vẫn giữ nguyên kết quả đăng ký cũ.

Từ học kỳ 2 năm học 2011-2012 trở đi trường không mở 2 học phần 013011 và 013022; thay vào đó sẽ chỉ mở 1 loại học phần 013222.

2/ Khoa Cơ khí

Phục hồi lại 2 nhóm lớp học phần mở bổ sung đã bị xóa:

– Kĩ thuật rung trong MXD (081349) nhóm 02

– Khai thác máy xây dựng (081803) nhóm 02

3/ Khoa Công trình giao thông

 Thay đổi mã học phần cho 2 học phần sau:

– Thiết kế đường sắt mã học phần cũ 094961 nay chuyển thành 097014

– Kết cấu tầng trên đường sắt mã học phần cũ 091030 nay chuyển thành 097030

Lưu ý:

Tất cả những thay đổi trên sẽ được cập nhật vào kết quả đăng ký học phần của sinh viên. Do vậy sinh viên cần theo dõi các thông báo và phiếu kết quả đăng ký học phần để thực hiện.


 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời