Thông báo tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên, giải quyết đăng ký học phần

                   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                            TP HỒ CHÍ MINH

Số 93 / ĐT                                                         TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên, giải quyết đăng ký học phần

 

          Nhằm lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của từng sinh viên, Nhà trường thông báo tổ chức hai buổi gặp gỡ để hướng dẫn quy chế, giải đáp thắc mắc và giải quyết đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014 – 2015.

Buổi 1:

  • Thời gian : bắt đầu từ 8h00 ngày 07/03/2015
  • Địa điểm  : Hội trường A (cơ sở 1 của trường tại quận Bình Thạnh)

Buổi 2:

  • Thời gian : bắt đầu từ 8h00 ngày 08/03/2015
  • Địa điểm  : phòng H407 (cơ sở 3 của trường tại quận 12)

Nội dung cụ thể:

–        Hướng dẫn xây dựng kế hoạch học tập, lựa chọn học phần đăng ký cho mỗi học kỳ

–        Giải đáp thắc mắc của sinh viên về vấn đề lựa chọn học phần trả nợ, cải thiện, đăng ký học phần tín chỉ…

–       Giải quyết đăng ký học phần trực tiếp cho những trường hợp sinh viên chưa có kết quả đăng ký học phần qua mạng như mong muốn.

Đối tượng tham gia:

–        Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo (chủ trì), các phòng, ban liên quan, các khoa/bộ môn trực thuộc trường.

–       Sinh viên tất cả các khóa cần giải đáp thắc mắc và có nguyện vọng đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2014 – 2015. Sinh viên có thể lựa chọn tham gia một trong hai buổi trên.

 

Trân trọng thông báo.

                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                              (đã ký)
                                                                                        PGS. TS. Đồng Văn Hướng

Trả lời