Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học phần (hệ đại trà) học kỳ 2 năm học 2021-2022

Xem chi tiết thông báo tại đây

  1. Các nhóm lớp ở trạng thái "Đang chờ đăng ký" sinh viên có thể tự điều chỉnh lịch học (rút học phần, đăng ký bổ sung).
  2. Lịch học có thể thay đổi căn cứ theo đề nghị của Khoa/Giảng viên, sinh viên theo dõi điều chỉnh lịch học phù hợp;
  3. Địa điểm học vẫn như thông báo công bố đầu năm học 2021-2022;

Một số lưu ý: 

– Với các học phần: Thực tập chuyên môn, Thực tập tốt nghiệp, Luận văn tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp/Thi tốt nghiệp, học thay thế luận văn tốt nghiệp Phòng Đào tạo mở lớp theo đề nghị từ các Khoa/Viện.

– Các học phần Đồ án môn học/Thiết kế môn học (ĐAMH/TKMH) Phòng đào tạo phối hợp với các Khoa/Viện mở cho sinh viên đăng ký trong các đợt đăng ký bổ sung sau khi có kết quả đăng ký chính thức (sinh viên chỉ đăng ký các học phần ĐAMH/TKMH sau khi đã đăng ký và được mở lớp chính thức với các học phần học trước hoặc song hành của các học phần này).

– Mở các học phần của môn học Giáo dục thể chất và môn học Tiếng Anh tổng quát theo quy định của nhà trường.

– Với nhóm lớp học phần mở cho việc học lại theo đề nghị của nhóm sinh viên:

  • Sinh viên gửi đơn về Phòng Đào tạo trước ngày 17/01/2022; Mãu đơn tham khảo xem tại đây
  • Trong đơn cần ghi rõ: tên học phần, mã học phần, danh sách nhóm sinh viên, lịch học và địa điểm học, và có ý kiến xác nhận của Bộ môn quản lý học phần;
  • Phòng Đào tạo sẽ xem xét việc mở nhóm lớp học phần chính thức căn cứ số lượng sinh viên thực tế đăng ký học.
  • Sinh viên có nhu cầu học vượt chủ động đăng ký vào các nhóm lớp học phần được mở (Không mở các nhóm lớp học phần riêng cho sinh viên học vượt)​​​

​Mọi thông tin cần hỗ trợ liên hệ email Phòng Đào tạo pdt@ut.edu.vn, ghi rõ thông tin "Chủ đề", yêu cầu sử dụng email trường cấp @ut.edu.vn để liên hệ.

Trả lời