Dữ liệu đăng ký học phần học kỳ Hè năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo thông báo dữ liệu đã đăng ký học phần học kỳ Hè năm học 2019-2020, xem tại đây.

Các yêu cầu phát sinh cần hỗ trợ trong quá trình đăng ký học phần, sinh viên khai báo tại biểu mẫu sau:

 

Trả lời