Thông báo kế hoạch học bổ sung Giáo dục quốc phòng – An ninh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 145 /ĐT

TP. HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

Kế hoạch học bổ sung học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Căn cứ thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 về quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ kết quả làm việc giữa trường Đại học GTVT TP HCM với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Đại học Quốc gia TP HCM;

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM thông báo kế hoạch học bổ sung học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) cho sinh viên hệ liên thông, đại học, cao đẳng chính quy như sau:

1/ Đối tượng và thời gian học

       Sinh viên hệ liên thông, đại học, cao đẳng khóa 2013 (đã có chứng chỉ GDQP-AN hệ cao đẳng)

       Thời gian học 01 tuần (cụ thể theo lịch đính kèm)

2/ Địa điểm học

       Học lý thuyết tại trường Đại học GTVT TP HCM (cơ sở 1, quận Bình Thạnh)

       Học thực hành tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Khu quy hoạch ĐHQG-HCM, địa chỉ: xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

3/ Lưu ý

       Sinh viên phải nộp chứng chỉ GDQP-AN hệ cao đẳng hoặc bảng điểm hệ cao đẳng (có ghi điểm GDQP-AN). Sinh viên thuộc diện được miễn học GDQP-AN hoặc đã có chứng chỉ GDQP-AN (hệ đại học) viết đơn kèm theo giấy tờ liên quan (photo công chứng). Đại diện lớp thu và nộp về phòng Đào tạo trường ĐH GTVT TP HCM trước ngày 21/03/2014. Nếu chậm trễ sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

       Học phí học GDQP-AN sẽ được tính chung vào học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 của từng sinh viên tại trường Đại học GTVT TP HCM.

     Sinh viên phải có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh tương ứng mới đủ điều kiện để được xét và công nhận tốt nghiệp.

 Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu (để b/c);
– Các khoa/bộ môn;
– BQL website;
– Lưu: PĐT, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS. TS. Đồng Văn Hướng

——————————————————————————————————————————————————

LỊCH HỌC 

Nội dung

Thời gian học

Buổi học

Địa điểm học

Ghi chú

Lý thuyết

Từ ngày 31/3/2014 đến ngày 04/4/2014

Buổi tối
(thứ 2, 3, 4, 5, 6)

Hội trường A – trường ĐH GTVT TP HCM

 

Thực hành

Từ ngày 05/4/2014 đến ngày 06/4/2014

Cả ngày
(thứ 7 và Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh

 

 Ghi chú:

1/    Thời gian học:

            Buổi sáng        từ 7h00

            Buổi chiều       từ 13h00

            Buổi tối            từ 18h00

2/    Danh sách sinh viên học bổ sung GDQP-AN (xem tại đây). Ngoài danh sách trên, sinh viên (đã có chứng chỉ GDQP-AN theo chương trình cao đẳng trước đây) nếu có nguyện vọng học bổ sung lấy chứng chỉ GDQP-AN theo chương trình đại học thì liên hệ với phòng Đào tạo trường ĐH GTVT TP HCM để đăng ký và nộp các giấy tờ có liên quan.    
     

                                                                                          PHÒNG ĐÀO TẠO

Trả lời