Thông báo kết quả giải quyết đơn xin xóa điểm I học kỳ 1 năm học 2012-2013

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời