Thông báo hủy kết quả học tập đối với sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014

————————————————————————————————————————
1/ Danh sách sinh viên hệ đại học, cao đẳng bị hủy kết quả (xem tại đây).

2/ Danh sách sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2 bị hủy kết quả (xem tại đây).

Trả lời