Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu – học kỳ 1 năm học 2012-2013 – hệ Liên thông, văn bằng 2

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời