Mức điểm quy đổi khi xét miễn học, miễn thi học phần Tiếng Anh tổng quát

 

Xem chi tiết tại đây.

Trả lời