Thông báo V/v Bổ sung và điều chỉnh lịch học kỳ I năm học 2009-2010 của một số lớp

Lớp DV07, KM07:             

– Thứ 7: 3t Truyền số liệu và mạng máy tính, học từ 7h00, tại phòng B202

 Lớp DV07:      

– Thứ 5: 2t LT tín hiệu, 3t LT trường điện từ, học từ 12h30, tại phòng B005

Các lớp KT09a,b:        

– Thứ 7: 3t Ng.lí Mác Lê , học từ 12h30, tại Hội Trường A, (Thứ 5 nghỉ)

Lớp CD09d:     

– Thứ 4: 3t Ng.lí Mác Lê , Thứ 5: 3t Tin học ĐC, học từ 7h00, tại phòng N401.

Thời gian thực hiện : Theo lịch học từng lớp

 

Phòng Đào tạo             

 

Trả lời