Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp năm 2020

(Thông báo số 903/TB-ĐHGTVT ngày 30/12/2019 của Hiệu trưởng Trường)

______________

          Thực hiện nhiệm vụ xét và công nhận tốt nghiệp năm 2020 cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng chính quy; Nhà trường thông báo đến sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông chính quy chuẩn bị tốt nghiệp và các đơn vị liên quan một số nội dung sau:

1/       Đối tượng xét công nhận tốt nghiệp

          – Là sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông chính quy của Trường thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 27 của “Quy định về đào tạo đại học cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

          – Sinh viên có đăng ký và được Khoa/Viện quản lý sinh viên đề nghị bằng văn bản xét công nhận tốt nghiệp.

2/       Thời gian họp xét công nhận tốt nghiệp năm 2020

          – Đợt 1      ngày 14/01/2020

          – Đợt bổ sung 1 ngày 25/02/2020 (nhận hồ sơ đến hết ngày 21/02/2020) -> xét ngày 28/02/2020

          – Đợt 2        ngày 14/4/2020

          – Đợt 3        ngày 14/7/2020

          – Đợt 4      ngày 13/10/2020

3/       Một số lưu ý về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp

          Sinh viên nộp các văn bằng/chứng chỉ có liên quan theo quy định (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) về Khoa/Viện quản lý sinh viên trước ngày xét tốt nghiệp chậm nhất 10 ngày; và có đơn đề nghị trong trường hợp xét công nhận tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.

a/       Điều kiện về Ngoại ngữ:

     Yêu cầu sinh viên phải có văn bằng/chứng chỉ còn thời hạn đến thời điểm họp xét tốt nghiệp. Các loại văn bằng/chứng chỉ được công nhận phù hợp với chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của Trường; cụ thể như sau:

+   Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2012 trở về trước

     Có chứng chỉ tiếng Anh đạt từ cấp độ B theo quy định của Bộ GD&ĐT phù hợp với Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hoặc chứng chỉ TOEFL Paper 437-473, TOEFL CBT 123-150, TOEFL iBT 41-52, IELTS 4.0.

+   Đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 và 2014

  • Sinh viên đại học chuyên ngành Điều khiển tàu biển, chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy đạt từ TOEIC 450 hoặc tương đương, Tiếng Anh Hàng hải trình độ 2 (chương trình mẫu của IMO); sinh viên đại học các ngành/chuyên ngành còn lại đạt từ TOEIC 400 hoặc tương đương.
  • Sinh viên cao đẳng ngành Điều khiển tàu biển, ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy đạt từ TOEIC 400 hoặc tương đương, Tiếng Anh Hàng hải trình độ 1 (chương trình mẫu của IMO); sinh viên cao đẳng các ngành còn lại đạt từ TOEIC 350 hoặc tương đương.
  • Sinh viên liên thông đại học yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B theo quy định của Bộ GD&ĐT phù hợp với Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hoặc chứng chỉ TOEFL Paper 437-473, TOEFL CBT 123-150, TOEFL iBT 41-52, IELTS 4.0.

+   Đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 và 2016

  • Sinh viên đại học chuyên ngành Điều khiển tàu biển, chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy đạt từ TOEIC 500 hoặc tương đương, Tiếng Anh Hàng hải trình độ 2 (chương trình mẫu của IMO); sinh viên đại học các ngành/chuyên ngành còn lại đạt từ TOEIC 450 hoặc tương đương.
  • Sinh viên cao đẳng ngành Điều khiển tàu biển, ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy đạt từ TOEIC 450 hoặc tương đương, Tiếng Anh Hàng hải trình độ 2 (chương trình mẫu của IMO); sinh viên cao đẳng các ngành còn lại đạt từ TOEIC 400 hoặc tương đương.
  • Sinh viên liên thông đại học chuyên ngành Điều khiển tàu biển, chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy đạt từ TOEIC 450 hoặc tương đương, Tiếng Anh Hàng hải trình độ 2 (chương trình mẫu của IMO); sinh viên các ngành/chuyên ngành còn lại đạt từ TOEIC 400 hoặc tương đương.

+   Đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 và 2018

  • Sinh viên đại học chuyên ngành Điều khiển tàu biển, chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy đạt từ TOEIC 550 hoặc tương đương, Tiếng Anh Hàng hải trình độ 3 (chương trình mẫu của IMO); sinh viên đại học các ngành/chuyên ngành còn lại đạt từ TOEIC 500 hoặc tương đương.
  • Sinh viên liên thông đại học chuyên ngành Điều khiển tàu biển, chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy đạt từ TOEIC 500 hoặc tương đương, Tiếng Anh Hàng hải trình độ 2 (chương trình mẫu của IMO); sinh viên các ngành/chuyên ngành còn lại đạt từ TOEIC 450 hoặc tương đương.

Lưu ý:

          Nhà trường công nhận các văn bằng/chứng chỉ Ngoại ngữ sau:

+   Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do các đơn vị có uy tín được phép cấp và chứng chỉ còn hiệu lực ghi trên chứng chỉ, riêng đối với các chứng chỉ không ghi hiệu lực thì thời hạn được công nhận là 24 tháng tính từ ngày cấp đến ngày xét công nhận tốt nghiệp;

+   Có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh hoặc tương đương;

+   Chứng chỉ tiếng Anh (UT Test) do trường Đại học GTVT TP HCM cấp còn hiệu lực theo qui định (hiệu lực của chứng chỉ này là 24 tháng).

          Chi tiết các chứng chỉ tiếng Anh và giá trị quy đổi được công nhận tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh như sau:

(Trích Quy định ban hành kèm Quyết định số 629/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM)

b/      Điều kiện về Tin học

          Yêu cầu sinh viên phải có bằng/chứng chỉ đến thời điểm họp xét tốt nghiệp, cụ thể phải có một trong các loại bằng/chứng chỉ sau:

+   Chứng chỉ tin học cấp độ B (cấp trước ngày 10/8/2016) hoặc tương đương (mẫu phôi chứng chỉ phải do Bộ GD&ĐT cấp hoặc do các cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT cấp phép)

+   Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng công nghệ thông tin

+   Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (quy định tại thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ký ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Lưu ý:

+ Điều kiện về Tin học không áp dụng đối với sinh viên các ngành: Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

+ Không quy định thời hạn đối với các chứng chỉ Tin học không ghi thời hạn.

—————————————————-

Xem thông báo bản in tại đây

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN

1/ Quy định về đào tạo đại học cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM” ban hành kèm theo quyết định số 607/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH GTVT TP. HCM

2/ Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

3/ Danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và Chứng chỉ ứng dụng CNTT

4/ Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Chứng chỉ ứng dụng CNTT

Trả lời