Em học 3 lần học phần Giải tích 2 (lần 1 bị điểm F, lần 2 điểm D+, lần 3 điểm F); vậy điểm Giải tích của em được tính như thế nào? Em xin cảm ơn.

Trả lời:

Điểm trung bình chung học kỳ sẽ được tính tất cả các điểm học phần sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó, trừ GDQP-AN và GDTC. Điểm trung bình chung tích lũy chỉ tính cho học phần đạt có điểm cao hơn.

Trường hợp của em: khi chưa tốt nghiệp, điểm trung bình chung học kỳ sẽ vẫn giữ nguyên theo điểm em học ở từng học kỳ; còn điểm trung bình chung tích lũy sẽ được tính là điểm D+ với học phần Giải tích 2 – 001003 (lần học thứ 2).

Khi em tốt nghiệp, em có thể làm đơn xóa các điểm thấp hơn trong nhiều lần học.

Chào em.

Trả lời