Thông báo đăng ký học phần Học kỳ 2(2022-2023) đại học chính quy hệ đại trà Khóa 2022

1. Thông báo số 86/TB-ĐHGTVT ngày 28/02/2023 xem tại đây./

2. Theo dõi địa điểm học cụ thể từng Khoa/Viện tại đây:

Cơ sở 2 (Kí túc xá – Tp. Thủ Đức) – Mã Phòng Q, P, N

– Viện Ngôn ngữ gồm các mã lớp: ES

Viện Hàng Hải gồm các mã lớp: HH, QH, CM, DT, LC, ME, NA, ND, NK, VT

Khoa Kinh tế vận tải  gồm các mã lớp: KT, KX, QC, QK, QL, QX, KH, KB

Cơ sở 3 (Quận 12) – Mã Phòng H, I, K

– Khoa Công nghệ thông gồm các mã lớp: CN, KM, DL, HT

Khoa Điện – ĐTVT gồm các mã lớp: DC, DG, DV, TD, KD, NT

Viện Cơ khí gồm các mã lớp: AM, CK, CO, DO, MD, 

Viện Xây dựng gồm các mã lớp: CD, CG, CT, CD, KC, MG, NM, QG,XC, XM

 

Trả lời