Danh sách sinh viên đăng ký một môn học nhiều lần học kỳ hè năm học 2008-2009

Chú ý: Cảnh cáo những sinh viên có tên sau đây đăng ký 1 môn học nhiều lần, xem chi tiết danh sách tại đây.

Trả lời