Danh sách sinh viên sẽ bị xóa kết quả học phần học kỳ I năm học 2011-2012 do không hoàn thành học phí

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời