Thông báo về việc sáp nhập tạm thời một số lớp năm thứ nhất

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

Số 01-89/ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

T H Ô N G B Á O

(Về việc sáp nhập tạm thời một số lớp năm thứ nhất)

  

Căn cứ vào số lượng thực tế sinh viên của các lớp hiện tại, Nhà Trường thông báo điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy và học tập của một số lớp năm thứ nhất ở học kì 1 năm học 2008-2009 như sau:

 

Sáp nhập tạm thời các lớp sau:

 

          Lớp MX08 vào lớp XD08 Học Thời khóa biểu của lớp XD08

          Lớp XM08 vào lớp CT08 Học Thời khóa biểu của lớp CT08

          Lớp TN08 vào lớp VT08b Học Thời khóa biểu của lớp VT08b

          Lớp DT08 vào lớp DC08 Học Thời khóa biểu của lớp DC08

 

Không thành lập lớp MT08d.

 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 22 – 9 – 2008

 

Thời gian tách trở lại các lớp trên: Nhà Trường sẽ có thông báo sau khi số lượng sinh viên nhập học bổ sung đã ổn định.

 

 

Ngày 15 tháng 9 năm 2008

TL Hiệu Trưởng

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

LƯƠNG DUYÊN QUÂN

 

Trả lời