Cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học giai đoạn 2017-2020

Xem chi tiết nội dung văn bản số 5444 /BGDĐT-GDĐH ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo tại đây.

 

Các ngành có liên quan đang đào tạo tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh:

1/ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (mã ngành 7480102)

2/ Công nghệ thông tin (mã ngành 7480201)

——————————

Trả lời