Các môn học tách lớp và gộp lớp học kỳ hè năm học 2008-2009

Xem chi tiết tại đây.

Bao gồm các môn: ANH11, ANH20, CDG15, CNT60, NTT42, HVK01, HVK07, HVK05, HVK26, HVK06, HVK12, HVK27, HVK10, HVK11, HVK12, HVK17, HVK24, HVK30, TDT01, TDT03, TDT05, TDT08, TOA14, VLY01, VLY20, VLY21 

Trả lời