Thông tin về đăng ký học phần

 

1/  Đăng ký học phần: Thực tập tốt nghiệp, Thực tập sĩ quan, Thi/Làm luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp

 

+      Đối tượng: sinh viên đủ điều kiện theo quy định của chương trình đào tạo

+      Nơi đăng ký: Khoa/Bộ môn quản lý ngành/chuyên ngành sinh viên theo học

+      Thời gian áp dụng: từ học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lưu ý:

        Từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 sinh viên không tự đăng ký trực tuyến các học phần này. Sinh viên xem kế hoạch triển khai cụ thể các học phần này (Thực tập tốt nghiệp, Thực tập sĩ quan, Thi/Làm luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp,…) và đăng ký trực tiếp tại Khoa/Viện/Bộ môn.

 

2/  Đăng ký các học phần khác

 

     Đăng ký trực tuyến theo thông báo của phòng Đào tạo ở từng học kỳ.

 

3/  Tình hình đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

Hiện nay (đến ngày 22/01/2018) còn nhiều sinh viên chưa đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 (danh sách kèm theo).

Nhà trường đề nghị sinh viên khẩn trương theo dõi, đăng ký học phần trong đợt chính thức và các đợt bổ sung.

Trường hợp sinh viên không đăng ký học thì phải có đơn gửi về phòng Đào tạo (thông qua khoa quản lý sinh viên) về việc đề nghị được nghỉ học có thời hạn.

Sinh viên không đăng ký học mà không báo cáo hoặc không có lý do chính đáng thì nhà trường sẽ xem xét xử lý học vụ và xét buộc thôi học.

 

Trả lời