Thông tin công khai tuyển sinh và quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ – năm 2020

Báo cáo số 1158/BC-ĐHGTVT ngày 3112/2020 về tình hình, kết quả thực hiện quản lý phôi văn bằng chứng chỉ năm 2020 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, xem chi tiết tại đây./

Trả lời