Thông báo V/v Xử lý những sinh viên không đóng học phí học kỳ hè năm học 2010 – 2011


TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v Xử lý những sinh viên không đóng học phí học kỳ hè năm học 2010 – 2011

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc xử lý những sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí đối với nhà trường, nay phòng Đào tạo thông báo như sau:

– Xóa bỏ tất cả kết quả đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2010 – 2011 của những sinh viên không đóng học phí đúng hạn (xem danh sách đính kèm, xem tại đây), sinh viên không bị điểm F cho các học phần bị xóa.  

– Sinh viên được phép đăng ký học phần vào học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 và cần thực hiện đúng các thông báo của nhà trường về thời gian đóng học phí.

Từ học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 trở đi sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ bị cấm đăng ký học phần của học kỳ tiếp theo.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Cổ Tấn Anh Vũ  

Trả lời