Thông báo V/v Đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2012-2013 – Hệ Liên thông, văn Bằng 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  255/ĐT

TP. HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2013

     

THÔNG BÁO

V/v giải quyết đăng ký học phần tín chỉ – học kỳ II năm học 2012-2013
Hệ Liên thông, văn Bằng 2

__________

Học kỳ II năm học 2012-2013 sinh viên hệ Liên thông, văn bằng 2 khóa 2012, 2013 không phải tự đăng ký học phần online. Sinh viên theo dõi thời khóa biểu trong trang cá nhân tại website http://sv.hcmutrans.edu.vn/tnb_sv/ (tên đăng nhập là mã số sinh viên, mật khẩu là 6 ký tự số theo ngày tháng năm sinh của sinh viên, dạng dd/mm/yy).

Nếu sinh viên có nguyện vọng đăng ký khác (đăng ký thêm, xóa học phần, đăng ký điều chỉnh lớp học phần,…) thì gửi đơn (theo mẫu) về phòng Đào tạo để được xem xét giải quyết.

Thời hạn nộp đơn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/6/2013.

Sinh viên không hoàn thành học phí đúng thời hạn trong học kỳ I năm học 2012-2013 sẽ không có dữ liệu đăng ký học phần học kỳ II năm học 2012-2013.

Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ Khoa, phòng Đào tạo để được giải đáp.  

Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu (để b/c);
– Các khoa/bộ môn;
– BQL website;
– Lưu: PĐT, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời